Swit Nowy Dwor Mazowiecki Fan Thread [R]

Discussion in 'Poland' started by krzysiu-again!!, Aug 13, 2002.

 1. krzysiu-again!!

  krzysiu-again!! New Member

  Aug 12, 2002
  £KS £ódz - Lukullus-Œwit

  0 : 1  £ódz, 10 sierpnia 2002, 19.30  Po niez³ym meczu, pi³karze Lukullusa-Œwit zdobyli 3 punkty pewnie pokonuj¹c £KS £ódŸ 1:0. Wynik móg³ byæ znacznie wy¿szy, ale nowodworzanie nie wykorzystali wielu doskona³ych okazji.

  £odzian od kompromitacji przed w³asn¹ publicznoœci uratowa³ bramkarz, Jakub Skrzypiec, który przez ca³y mecz popisywa³ siê wspania³ymi interwencjami. Inna sprawa, ¿e strza³y Zawady i Karwana nie by³y najwy¿szej klasy. Sam Zawada zmarnowa³ dwie idealne sytuacje, w tym jedn¹ bêd¹c sam na sam z bramkarzem.

  £KS zagra³ bardzo s³abo w drugiej linii, dlatego nowodworzanie nie mieli problemów z zawi¹zywaniem akcji ofensywnych. Jednym z najlepszych graczy w dru¿ynie gospodarzy okaza³ siê by³y pi³karz Œwitu, Grzegorz Sitnicki. Natomiast w zespole dowodzonym przez Libora Palê wyró¿niali siê gracze œrodka pola.

  Œwit przewa¿a³ przez wiêksz¹ czêœæ spotkania. Do £KS-u nale¿a³o tylko 20 koñcowych minut pierwszej po³owy. Wtedy to ³odzianie byli najbli¿si zdobycia gola. Tu¿ przed gwizdkiem Golañski hukn¹³ na bramkê Œwitu, ale pi³ka trafi³a w twarz zupe³nie zaskoczonego Borysa Peœkoviæa.

  Wynik meczu ustali³ osiem minut po przerwie Micha³ Szeremet. Pomocnik Œwitu oœmieszy³ w polu karnym dwóch obroñców ³ódzkiego klubu i strzeli³ w krótki s³upek. Bramkarz zdo³a³ dotkn¹æ pi³ki, ale zrobi³ to zbyt lekko i futbolówka wpad³a do siatki.

  Nowodworzanie oczekiwali na ripostê rywali, ale do koñca meczu £KS stworzy³ tylko 2 sytuacje i to niezbyt klarowne. Œwit powinien zdobyæ co najmniej dwa gole. W 74 minucie po szkolnym b³êdzie obrony, przed bramkarzem £KS-u znaleŸli siê z pi³k¹ Szeremet i Zezula. Golkiper gospodarzy zdo³a³ jednak obroniæ strza³ tego ostatniego. Tak, jak w poprzednim sezonie, gracze z Nowego Dworu udanie inauguruj¹ sezon. Oby tak dalej !  Wypowiedzi  Libor Pala (Lukullus): Przed meczem by³bym zadowolony z jednego punktu, jednak na boisku okaza³o siê, ¿e jesteœmy lepsz¹ dru¿yn¹. Mogê siê tylko cieszyæ, ¿e dobr¹ grê zdo³aliœmy udokumentowaæ golem, który przyniós³ nam komplet punktów. System wynagradzania w klubie jest motywacyjny. Gdy wygrywamy to zarabiamy. Nie wstawi³em do sk³adu Krzêtowskiego, gdy¿ zak³ada³em, ¿e bêdziemy próbowali zdobyæ bramkê po sta³ych fragmentach gry. W tym elemencie zdecydowanie lepszy jest Mi³kowski.

  W³odzimierz G¹sior (£KS): Wygra³ zespó³ lepiej zorganizowany i u³o¿ony. Œwit stworzy³ sobie wiele doskona³ych okazji do zdobycia goli i mo¿emy mówiæ o szczêœciu, ¿e straciliœmy tylko jednego. W moim zespole by³o zbyt wiele s³abych punktów. Ustawienie z jednym napastnikiem jest efektem braku wartoœciowych graczy w tej formacji, co potwierdzi³o wejœcie na boisko Assogby. Wczeœniej próbowaliœmy na tej pozycji B³a¿ejewskiego, jednak z równie miernym efektem. W tej chwili nie wiem nawet, czy B³a¿ejewski bêdzie zdolny do gry w najbli¿szym czasie, gdy¿ dozna³ groŸnego urazu uda. Fakt, ¿e rozpoczêliœmy mecz w ustawieniu 3-6-1 nie oznacza, ¿e zamierzaliœmy siê broniæ. Wrêcz przeciwnie. Pomocnicy wyszli na plac z zadaniami gry "do przodu". Sorbian i B³a¿ejewski mieli dogrywaæ górne pi³ki do Grzelaka, który nieŸle gra g³ow¹. Jak wygl¹da³a realizacja tych za³o¿eñ, wszyscy widzieliœmy. Przed nami kolejne trudne mecze, w których ciê¿ko bêdzie o punkty.  Sk³ady  £KS (4-4-2): Skrzypiec - Duda (Czpak '80), Adamus, Rutka, Golañski - Sitnicki, Pi¹tek (Stanis³awski '70) , R¹czka, Grzelak - Sorbian, B³a¿ejewski (Kossi '53)

  Lukullus (4-4-2): Peskoviæ - Nakielski, Ró¿añski, Szeremet, Zezula - Ruta, Zawada, Lewna, Wycza³kowski - Karwan, Mi³kowski  Ogólnie  Szeremet '55 (Lukullus)

  Adamus (£KS), Nakielski, Ruta, Lewna (Lukullus)

  brak

  Z. Bakaluk (Olsztyn)

  5000
   

Share This Page