Poland's Starting 11 for Belgium

Discussion in 'Poland' started by RhinosBoy21, Aug 5, 2002.

 1. RhinosBoy21

  RhinosBoy21 New Member

  Oct 18, 2001
  Rochester NY, but or
  I have read in couple places Boniek will play a 3-4-3 system against Belgium, play a couple of the young kids from the World Cup squad and play a few other young telents we have that Engel forgot about even though they were better then some others on our team. I don't know how true is the report, but here's what I heard will be our starting 11:

  Jerzy Dudek - Arkadiusz Glowacki, Jacek Bak, Krysztof Ratajczyk - Bartosz Karwan, Mariusz Lewandowski, Cezary Kucharski, Kamil Kosowski - Maciej Zurawski, Pawel Kryszalowicz, Artur Wicharnek

  Kosowski seems to have over taken Swierczewski's spot on the starting 11. Prolly after his terrible World Cup, hes national team days are over. I don't understand why Ratajczyk would be playing? Why not Zewlakow? I'd even reather see play Murawski or Kus instead of him. I'm really happy to see Lewandowski and Wicharnek on the team.

  Also, I have heard the new #2 goalkeeper of Poland will be Norbert Tyrajski of Lech Poznan. Boniek was at that match on Friday night when Lech beat KSZO 2-0 and Tyrajski made a nice save on a PK in the 4th minute.

  Any thoughts?
   
 2. DigitalTron

  DigitalTron New Member

  Apr 4, 2001
  Arlington, VA
  Why no Majdan? Does Boniek just think Tyrajski is better or is there a schedule conflict or something?

  -Tron
   
 3. RhinosBoy21

  RhinosBoy21 New Member

  Oct 18, 2001
  Rochester NY, but or
  I don't know. Maybe he just doesn't want a 30 year old keeper as a back up, but i don't know. I like the move personally.
   
 4. marek

  marek Member+

  Lechia Gdańsk
  Jun 27, 2000
  Club:
  OSP Lechia Gdansk
  Nat'l Team:
  Poland
  There's always the possibility that he just wants to take a look at a new keeper. It is just a friendly.
  I think Majdan will be the number 2 keeper behind Dudek, once the qualifiers start.
   
 5. Sopot26

  Sopot26 New Member

  Oct 2, 2001
  Sopot - Chicago
  Selekcjoner reprezentacji Polski Zbigniew Boniek og³osi³ 18-osobow¹ kadrê na towarzyskie spotkanie z Belgi¹, które odbêdzie siê 21 sierpnia w Szczecinie. W kadrze na mecz z "Czerwonymi Diab³ami" znalaz³o siê 12 zawodników wystêpuj¹cych w klubach zagranicznych, oraz 6 graj¹cych w polskiej lidze.

  W tym gronie jest jeden debiutant: obroñca Marcin Kuœ z Polonii Warszawa. Z 23-osobowej kadry Jerzego Engela powo³anej na fina³y MŒ w sk³adzie reprezentacji na mecz z Belgi¹ znalaz³o siê 9 zawodników: Majdan, J. B¹k, G³owacki, Micha³ ¯ew³akow, Ka³u¿ny, Kucharski, Krysza³owicz, ¯urawski i Marcin ¯ew³akow.

  Bramkarze:

  RADOS£AW MAJDAN (PAOK Saloniki, Grecja, 6 A)
  WOJCIECH KOWALEWSKI (Szachtar Donieck, Ukraina, 1 A)

  Obroñcy:

  JACEK B¥K (RC Lens, Francja, 36 A - 1 gol)
  ARKADIUSZ G£OWACKI (Wis³a Kraków, 2 A)
  TOMASZ KOS (1.FC Nürnberg, Niemcy, 1 A)
  MARCIN KUΠ(Polonia Warszawa, debiutant)
  DANIEL BOGUSZ (Arminia Bielefield, Niemcy, 1 A)
  MICHA£ ¯EW£AKOW (RSC Anderlecht Bruksela, Belgia, 26 A - 1 gol)

  Pomocnicy:

  RADOS£AW KA£U¯NY (FC Energie Cottbus, Niemcy, 31 A - 10 goli)
  KAMIL KOSOWSKI (Wis³a Kraków, 3 A)
  BARTOSZ KARWAN (Hertha Berlin, Niemcy, 17 A - 3 gole)
  MARIUSZ LEWANDOWSKI (Szachtar Donieck, Ukraina, 1 A)
  PAWE£ KACZOROWSKI (Polonia Warszawa, 5 A)
  CEZARY KUCHARSKI (Legia Warszawa, 15 A - 3 gole)

  Napastnicy:

  MACIEJ ¯URAWSKI (Wis³a Kraków, 11 A - 3 gole)
  PAWE£ KRYSZA£OWICZ (Eintracht Frankfurt, Niemcy, 25 A - 6 goli)
  MARCIN ¯EW£AKOW (Excelsior Mouscron, Belgia, 19 A - 5 goli)
  ARTUR WICHNIAREK (Arminia Bielefield, Niemcy, 8 A - 2 gole)
   
 6. RhinosBoy21

  RhinosBoy21 New Member

  Oct 18, 2001
  Rochester NY, but or
  Not bad. I was shocked to see Majdan named after he said Tyrajski would probably be the backup. He must has re-thought on Dudek. I wonder if we are still going to play a 3 defense and 3 strikers formation or was that a bunch of bull too. With Kaluzny on the squad, you know hes gonna start. Kucharski on the bench?
   
 7. Sopot26

  Sopot26 New Member

  Oct 2, 2001
  Sopot - Chicago
  Boniek's press conference

  W kadrze na mecz z Belgi¹ zabrak³o kilku "etatowych", do niedawna zawodników. Dlaczego? O tym podczas dzisiejszej konferencji prasowej w hotelu "Victoria", mówi³ Zbigniew Boniek.

  - Chcemy zbudowaæ now¹ reprezentacjê w oparciu o zawodników, którzy chc¹ graæ, walczyæ i biegaæ. W kadrze na mecz z Belgi¹ rzeczywiœcie brakuje kilku znanych nazwisk, ale ci pi³karze, których na razie pomin¹³em najpierw musz¹ udowodniæ sw¹ przydatnoœæ do dru¿yny narodowej. Dlaczego powo³ania nie otrzyma³ Jerzy Dudek? Jurek po bardzo udanym, ale wyczerpuj¹cym sezonie w Liverpoolu, s³abiej spisa³ siê podczas fina³ów MŒ, ale dla mnie wci¹¿ jest czo³owym bramkarzem w Europie. Œwiadcz¹ o tym jego ostatnie nominacje i wyró¿nienia w plebiscycie UEFA. Muszê jednak myœleæ o jego nastêpcy, a spotkanie z Belgi¹ bêdzie doskona³¹ okazj¹ do sprawdzenia kandydatów do miejsca numer 2 w reprezentacyjnej bramce. Nie zapominam tak¿e o kilku bramkarzach z polskiej ligi, takich jak: Szamotulski czy Tyrajski, ale ich widzê przecie¿ na co dzieñ.

  W spotkaniu z Belgi¹ chcia³bym zagraæ trójk¹ obroñców. Blisko kadry s¹ tacy zawodnicy, niedawno przeze mnie ogl¹dani, jak: Krzysztof Ratajczyk czy Bartosz Bosacki.

  Do linii pomocy przesun¹³em Cezarego Kucharskiego, gdy¿ jest to zawodnik bardzo wszechstronny, który mo¿e graæ zarówno w pomocy jak i w ataku. Powo³a³em tak¿e Karwana, gdy¿ Bartek zdrowy, ograny, w dobrej formie jest potrzebny reprezentacji Polski.

  Wœród napastników zwraca oczywiœcie uwagê fakt absencji Emmanuela Olisadebe. Chcia³bym przede wszystkim, by "Oli" doszed³ najpierw do zdrowia i pe³ni si³. Ponadto sam jestem ciekawy, jak poradz¹ sobie bez niego, w spotkaniu z tak wymagaj¹cym przeciwnikiem jak Belgia, pozostali nasi napastnicy. Na pewno jednak liczê na Emmanuela w tegorocznych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy: z San Marino i £otw¹. Wszyscy mówi¹, ¿e to s³abe zespo³y, ale ja siê obawiam takich teoretycznie "³atwych" spotkañ. - powiedzia³ selekcjoner reprezentacji Polski.

  Dowiedzieliœmy siê, i¿ kapitanem naszej reprezentacji w meczu z Belgi¹ bêdzie Jacek B¹k. O jego nominacji zadecydowa³a najwiêksza liczba wystêpów w reprezentacji z grona 18-osobowej kadry. Ponadto przed spotkaniem w Szczecinie odbêdzie siê uroczyste po¿eganie, koñcz¹cego grê w reprezentacji, jej wielokrotnego kapitana - Tomasza Wa³docha.
   
 8. Sopot26

  Sopot26 New Member

  Oct 2, 2001
  Sopot - Chicago
  Boniek weighing up Dudek deputy

  from uefa.com:

  There is no place for Jerzy Dudek in Zbigniew Boniek's maiden Poland squad as the new coach sets about finding a No2 to the Liverpool FC goalkeeper in the 21 August friendly with Belgium in Szczecin.

  Early exit
  Poland's greatest player, Boniek took charge of the national team last month, succeeding Jerzy Engel who was sacked following Poland's first-round elimination at the 2002 FIFA World Cup. Dudek kept goal in Poland's opening two matches, both defeats, before standing aside as his country beat the United States 3-1 in their final game in Korea/Japan.

  the rest of the article here:
  http://www.uefa.com/competitions/EURO2004/News/Kind=1/newsId=29775.html
   
 9. JRedknapp11

  JRedknapp11 Red Card

  Dec 5, 2001
  tsacademy.net
 10. RhinosBoy21

  RhinosBoy21 New Member

  Oct 18, 2001
  Rochester NY, but or
  Yeah thats old news, but thats anyways.

  From that article, I don't think he left off the countries "biggest stars". Dudek, Olisadebe yes and maybe Krzylowek. No way is Hajto considered a star anymore on the National Team. He might not even return to the national team and Swierzewski is prolly done. He wasn't called up becasue he's not good enough anymore. Kamil Kosowski will take his place from now on.
   
 11. tredowski

  tredowski New Member

  Dec 2, 2001
  hmm... no Rzasa it seems.
  Wasn't there so much talk about him? and now Boniek doesn't even include him.
   

Share This Page